Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „MATERIALISTKA”

 

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa i nie ma pierwszeństwa przed przepisami bezwzględnie obowiązującymi, a w przypadku niezamierzonej sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają właściwe przepisy prawa.

 

§ 1 Cel regulacji

 

Celem niniejszego regulaminu jest :

 

określenie sposobu składania zamówień w sklepie internetowym www.materialistka.pl;

określenie obowiązków przedsiębiorcy zawierającego umowę z klientem;

określenie zasad i trybu zawierania z klientem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;

określenie zasad i trybu wykonania przysługującego klientowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

 

§ 2 Informacje ogólne

 

Sklep internetowy pod adresem www.materialistka.pl prowadzony jest przez Wioletę Szczepaniak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Materialistka Wioleta Szczepaniak z siedzibą w Krakowie, przy ul. Witkowickiej 58b/2; NIP: 957-082-90-65, REGON: 366668600, wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Adres korespondencyjny: ul.Witkowicka 58b/2 31-242 Kraków

Adres wskazany w ust. 2 jest jednocześnie adresem pod którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

§ 3 Definicje

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 

konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

przedsiębiorca – podmioty wskazane w § 2 ust. 1;

klient – konsument lub inny podmiot zawierający umowę z przedsiębiorcą za pomocą sklepu internetowego www.materialistka.pl;

umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowę z klientem zawartą:

a)  przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorcy,

 

b)  w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez klienta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,

 

c)  w lokalu przedsiębiorstwa przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z klientem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

 

produkt – rzecz ruchoma dostępna za pośrednictwem sklepu internetowego www.odonati.pl, będąca przedmiotem umowy,

zamówienie indywidualne – zamówienie na rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w tym także materiał włókienniczy docięty na wymiar).

§ 4 Produkty

 

Wszystkie produkty oferowane za pomocą sklepu internetowego www.materialistka.pl są fabrycznie nowe, stanowią własność przedsiębiorcy oraz są wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań aby prezentowane kolory tkanin i dodatków były możliwie jak najwierniejsze, jednakże z uwagi na możliwość odmiennej kalibracji i ustawień monitora mogą nie być w 100% wiernie odwzorowane na zdjęciach.

§ 5 Zawarcie umowy

 

Umowa zostaje zawarta po ustaleniu oraz akceptacji wszystkich warunków zamówienia przez obie strony, w tym po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez klienta treści niniejszego regulaminu, a także po sprawdzeniu dostępności zamawianego towaru u przedsiębiorcy.

Jeżeli przedmiotem umowy jest tkanina cięta (sprzedawana na metry bieżące) minimalna ilość zamówionego towaru nie może być mniejsza niż 0,50cm.

Zamówienia mogą być składane w formie elektronicznej przez stronę internetową www.materialistka.pl (z użyciem dostępnego formularza), za pomocą poczty elektronicznej sklep@materialistka .pl

Realizacja zamówień przez sklep online odbywa się przez 6dni w tygodniu.

Klient zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia, wiadomości e-mail lub składając zamówienie telefonicznie adres niezbędny do wysyłki zamówienia oraz dane osoby upoważnionej do odbioru zamówienia w imieniu klienta, o ile klient wyrazi taką potrzebę.

Klient ma możliwość zmiany lub anulowania zamówienia przed jego realizacją.

W przypadku podania przez klienta danych niepełnych lub z innego powodu uniemożliwiających realizację zamówienia przez przedsiębiorcę, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie bezzwłocznie przesłane przez przedsiębiorcę na adres poczty elektronicznej podanej przez klienta, zawierające wszystkie dane ustalone i zaakceptowane przez strony umowy.

Do każdego zamówienia klient dostaje potwierdzenie zakupu w postaci faktury proforma. Na życzenie klienta przedsiębiorca wystawi fakturę.

§ 6 Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz sposób rozpatrywania reklamacji

 

Produkt zostanie dostarczony klientowi za pośrednictwem poczty lub kuriera, zgodnie z życzeniem klienta. Możliwy jest odbiór osobisty zamówienia w siedzibie przedsiębiorcy.

Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.

Termin o którym mowa w ust. 2 liczy się od dnia zaksięgowania kwoty zamówienia powiększonej o koszty dostawy, na wskazanym rachunku bankowym przedsiębiorcy, a w przypadku wybrania opcji za pobraniem, od dnia złożenia zamówienia.

Reklamacje będą rozpatrywane w ustawowym terminie. Po zakończeniu procesu reklamacyjnego klient zostanie poinformowany o zasadności lub niezasadności reklamacji w sposób przez siebie wskazany.

Jeżeli klient nie wskaże preferowanej formy kontaktu, informacja zostanie mu przekazana za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, w zależności od tego jakie dane podał przedsiębiorcy.

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.materialistka.pl są cenami brutto i zawierają w sobie wszystkie podatki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera w sobie koszów dostawy, które należy doliczyć do całości zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy dostępnym na stronie www.materialistka.pl.

Przedsiębiorca dopuszcza następujące sposoby płatności: przelew bankowy, za pobraniem, osobiście gotówką w siedzibie przedsiębiorcy.

§ 7 Odstąpienie od umowy i zwrot zamówionego towaru

 

Klient może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną pod adresem: sklep@materialistka.pl dostępnego na naszej stronie internetowej www.odonati.pl. Jeżeli klient skorzysta z możliwości odstąpienia od umowy, otrzyma potwierdzenie na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku, gdyby zamówienie było spełniane partiami termin o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie ostatniej partii.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Jeżeli produktem zamówionym przez klienta jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje (zamówienie indywidualne).

W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca zwraca wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy.

Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrot rzeczy powinien nastąpić poprzez jej odesłanie na adres: Witkowicka 58b/2, 31-242 Kraków

Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

§ 8 Gwarancja

 

Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć produkt pozbawiony wad fizycznych i prawnych.

Przedsiębiorca nie udziela gwarancji, ponad te uprawnienia klienta, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.

Przedsiębiorca informuje, że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązania ewentualnego sporu przedsiębiorcy z konsumentem za pomocą Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Wszelkie informacje dostępne są pod adresem http://konsument.um.szczecin.pl/bmrk/chapter_127000.asp.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl